сандар - sandar
numbers - les nombres

Қазақ тілі English français
0 нөл - nöl zero zéro
1 бір - bir one un
2 екі - eki two deux
3 үш - üsh three trois
4 төрт - tört four quatre
5 бес - bes five cinq
6 алты - alty six "
7 жеті - jeti seven sept
8 сегіз - segiz eight huit
9 тоғыз - tog'yz nine neuf
10 он - on ten dix


Қазақ тілі
11 он бір - on bir
12 он екі - on eki
13 он үш - on üsh
14 он төрт - on tört
15 он бес - on bes
16 он алты - on alty
17 он жеті - on jeti
18 он сегіз - on segiz
19 он тоғыз - on tog'yz
Қазақ тілі
20 жиырма - jiyrma
30 отыз - otyz
40 қырық - qyryq
50 елу - elu
60 алпыс - alpys
70 жетпіс - jetpis
80 сексен - seksen
90 тоқсан - toqsan


Қазақ тілі English français
100 жүз - jüz hundred cent
1 000 мың - myng thousand mille
1 000
000
миллион - million million "


Қазақ тілі English français
1o бірінші - birinshi first premier
2o екінші - ekinshi second deuxième
3o үшінші - üshinshi third troisième
соңғы - songg'y last dernier


fraction

Қазақ тілі English français
1/2 жарым - jarym,
екіден бір - ekiden bir
half demi, moitié
1/3 үштен бір - üshtеn bir third tiers
1/4 ширек - shirek quarter quart
% пайыз - païyz percent pourcent(age)
калькулятор - kal'kulyator calculator la calculatriceLearn Kazakh Numbers for Free with Byki par BykiTV